tasglann

Comunn Eachdraidh Bheàrnaraigh

 

Nurses Cottage, Berneray Historical Society

Mu dheidhinn About

Tha Comunn Eachdraidh Bheàrnaraigh stèidhichte aig Taigh an Nurs. Tha an togalach fosgailte tron t-Samhraidh airson luchd-tadhal.

Chaidh a chur ri cruinnechaidhean a' Chomunn Eachdraidh tro diofar phroiseactan.  Se proiseact dà bhliadhna a bh' ann an Dileab Bheàrnaraigh (2008-2010) far an do chuir iad na dealbhan agus stuth innleachdais aca ann an cruth digiteach. Se proiseact beul-aithris a bha ann an Guthan Bheàrnaraigh (Berneray Voices) a chruinnich òrain Ghàidhlig le ceangail ris a sgìre agus airson ionnsachadh an cànan a bhrosnachadh.  Tha am proiseact A' tilleadh ar n-eachdraidh dhachaigh (Bringing Our History Home) a' cruinneachadh fiosrachadh agus stuth tasglann a tha a' buntainn ris an Eilean. Thig leabhran fhoillseachadh aig deireadh a' phroiseict agus bidh co-labhairt ann a Thalla Choimhearsnachd Bheàrnaraigh air 3 Lùnasdal 2012.

Cruinneachaidhean tasglann

Chuir Comunn Eachdraidh Bheàrnaraigh fiosrachadh ri Hebridean Connections agus tha a mhòr chuid den fhiosrachadh sinnsireachd aca ri fhaighinn air loidhne

  • Dealbhan
  • Sinnsireachd/Eachdraidh croitean
  • Clàr sgoilearan Sgoil Bheàrnaraigh 1838-1940 (leth-bhric)

  • Litir ruaig an fhearainn 1921

Cuir Fios

Seòladh

The Nurse's Cottage, Backhill, Berneray, HS6 5BD

Uairean fosgailte

An t-Òg Mhios - An Lùnasdal 11m - 3f.

Ma tha sibh airson uair eile fhaighinn, leig fios.

Ainm

Andrew Ross, Secretary

Fòn

01851 525001

Post-dealain

andrew@mediaservices.eu.com

Làrach-lìn

http://www.isleofberneray.com/

A' gabhail a-steach Eilean Bheàrnaraigh (Na Hearadh)

 

 

Fàg beachd