tasglann

Tasglann Aonghais MhicLeòid

A user looking through the Angus Macleod Archive

Mu dheidhinn

Stèidhichte aig Ionad Ravenspoint ann an Cearsiadar, sgìre na Pairc, chaidh Tasglann Aonghais MhicLeòid a chruthachadh ann am com-pàirteachas eadar Urras Leabhraichean ann Eilean agus Comunn Eachdraidh na Pàirc. Tha am proiseact ag amas air cothroman cleachdaidh a' thabhann air an cruinneachadh tasglann aig Aonghas "Ease" MacLeòid, nach maireann, a bha a fuireach ann an Calbost agus ann am Marybank. Tha pàipearan Aonghais fad is farsaing le fiosrachadh mu theaghlaichean agus dòighean beatha sgìre na Pàirc agus Leòdhas.   

An cruinneachadh

Tha beartas fiosrachaidh ri fhaighinn sa chruinneachadh air cuispearan aig a bheil buinteanas ri Sgire na Pairc agus rannsachadh a rinn Aonghas air coimhearsnachdan, sluaighean, dòighean beatha thraidiseanta, sgeulachdan, ainmean-àite, sinnsireachd agus gnothaichean ionadail man iasgaireachd, croitearachd agus strì an fhearainn. Tha pàipearan air an iomairt Cuimhneachan nan Gaisgeach an luib ann cruinneachadh cuideachd, iomairt far an robh Aonghas aig deis mheadhan thachartasan. Bhiodh e a' breabadairachd cuideachd agus rinn e rannsachadh air eachdraidh a' Chlo Mhòr thairis air an eilein.

Cuir fios

Museum/archive address

Ravenspoint Centre, Kershader, South Lochs, Isle of Lewis, HS2 9QA

Opening times

By appointment 07770 544670

Email

info@cepairc.com

Website

www.angusmacleodarchive.org.uk

Geographic coverage Isle of Lewis and Western Isles issues more generally

 

 

 

Fàg beachd